Algemene voorwaarden

1.Bestellingen worden aanzien als aanbod en zijn slechts vast nadat ze op een stellige wijze door ons werden aanvaard. Bestellingen kunnen niet geannuleerd worden na ondertekening van de bestelbon. In geval van eenzijdige verbreking van de overeenkomst door de klant, hebben wij recht op een winstdervingsvergoeding van minimaal 25% op de totale koopsom, eventueel vermeerderd met alle toonbare kosten.

2. Indien er opmetingen dienen te gebeuren voor de bezettingswerken, gebeurt dit op risico van de koper. Ook worden er supplementen aangerekend indien er veranderingen zijn gebeurd waardoor de plaatsing op een andere wijze dient te gebeuren dan op het tijdstip van opmeting was voorzien.

3. Maatwerk in speciale uitvoering of in kleur buiten serie gebeurt steeds op risico van de klant. Op maatwerk is een minimum voorschot van 15% te betalen bij de bestelling. Deze meubelen of bedden kunnen ook niet teruggenomen of omgeruild worden.

4. De opgegeven leveringstermijn is steeds bij benadering en eventuele vertraging in de levering doet voor de klant geen recht op schadevergoeding, noch verbreking van de overeenkomst ontstaan. De klant verbindt er zich wel toe om de goederen te laten leveren, zodra deze beschikbaar zijn. Indien de levering op verzoek van de klant met 2 maanden of meer wordt uitgesteld, is de klant een stallingskost verschuldigd ten bedrage van 10 euro per week.

5. Bij de bestelling dient steeds een voorschot van 10% betaald te worden (15% in geval van maatwerk, zie art. 4); vóór levering dient een tweede schijf van 15% betaald te worden. Vervolgens dient het aflossingsschema strikt gevolgd te worden. In geval van volgehouden tijdige betaling heeft de klant recht op een extra verrassing na de 10de aflossing en na de laatste aflossing.

6. Bij gebrek aan tijdige betaling zal automatisch een verwijlintrest van 12% per jaar verschuldigd zijn, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling of aanmaning vereist zal zijn. Er wordt tevens een forfaitaire schadevergoeding aangerekend ten belope van 10% met een minimum van 100 euro. Voorziene beloningen voor correcte betaling vervallen dan. Tevens kunnen, voor zover wij het wenselijk oordelen, alle nog uit te voeren bestellingen worden stopgezet.

7. Indien na levering het overeengekomen afbetalingsplan niet correct wordt nagekomen, hebben wij het recht, vanaf de eerste tekortkoming, om, naar onze keuze, hetzij de uitvoering van de overeenkomst te eisen, hetzij de overeenkomst te verbreken, de geleverde goederen terug te komen halen (waartoe de klant hierbij de verkoper machtigt) en onmiddellijk 25 % van de nog verschuldigde schijven in te vorderen als forfaitaire schadevergoeding. In beide gevallen zullen alle bijkomende kosten, zowel procedureel als qua uitvoering, eveneens op de klant verhaald worden.

8. Om gelijk welke betaling te waarborgen stemt de klant erin toe vanaf heden het afstaanbaar en voor beslag vatbaar gedeelte van zijn wedden, salarissen en vergoedingen aan de verkoper af te staan, alsook alle sommen die hem om welke reden ook mochten toekomen, doch zulks alleen in geval niet-naleving van zijn aangegane verplichtingen en tot beloop van de eisbare sommen op het ogenblik van de betekening, die op kosten van de klant zal gebeuren.

9. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot na de volledige betaling.

10. De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor kleurafwijkingen in hout of stoffering. Evenmin draagt de verkoper enige aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade.

11. Bij eventuele veranderingen in de wetgeving aangaande BTW, lasten of taksen, zullen deze steeds verrekend worden aan de koper, zowel in min als in plus.

12. De gevallen van overmacht zoals staking, brand of in het algemeen om het even welke oorzaak onafhankelijk van onze wil, ontslaan de verkoper van alle aansprakelijkheid,

13. Om geldig te zijn, moeten alle klachten geschieden binnen de 14 dagen na levering, en dit door een aangetekend schrijven.

14. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten, conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bouwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050-32 35 95 en fax 050-45 60 74). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.


15. Bij ondertekening verklaart de koper zich akkoord met deze voorwaarden en met het feit dat deze steeds boven enige andersluidende voorwaarden zullen gelden.


16. Het Belgisch recht is steeds van toepassing.

Webshop door KMO-Shops-Logo-Wit-XS - Copyright © 2021 - Bosmans Slaapcomfort Center BVBA